Kutatások

Időnként a legkézenfekvőbb ötletek a legjobbak. A Lumina Spark kérdőívünk például külön méri az introverziót és az extroverziót. Meg fog lepődni talán, de a legtöbb hasonló eszköz nem így működik.

A Lumina Learning-nél látjuk az értéket abban, hogy a skála mindkét végét egyaránt pozitívan értékeljük. Ezzel elkerülhető az értékelési előítéletek kockázata, amely nagyon sok más megoldást jellemez.
History, idea, method of Lumina Learning

A Lumina Learning evolúciója

Greek origins of psychometrics
Az ókori görögök megalkották a vérmérsékleten alapuló elméletet négy kategóriába osztva az embereket - flegmatikus, melankolikus, szangvinikus és kolerikus. Ez akkoriban a legkorszerűbb személyiség teória volt, alapját a görögök emberi testről és nem az elméről szerzett ismeretei jelentették.

Utólag Eysenck kimutatta, hogy a görögök sikeresen azonosítottak két tényezőt, amelyeket azóta empirikusan is igazoltak a Big5-ben. A Lumina Spark ezekre az alkotóelemekre utal, mint az introverzió / extraverzió és a kockázati / jutalom reaktorok.

Carl Gustav Jung
Jung elképzelése a személyiségről (1921) szignifikáns előrelépést jelentett a vérmérséklettel kapcsolatban, és hosszú évtizedeken át jó szolgálatot tett a szervezetek számára, valamint gyakorlati modellként szolgált az öntudatosság növelése szempontjából. Az ókori görögökhöz hasonlóan, Jung is azonosította az introverzió és extroverzió faktorokat, valamint két további tényezőt, amelyeket gondolkodás/érzés, intuíció/érzékelés szavakkal írt le.

Azonban munkája inkább esettanulmányokon és elmondások alapján történő megfigyeléseken alapult, mint statisztikai elemzéseken. Jung éleslátásának hatalmas érdeme, hogy 1921-ben az elméletében pontosan meghatározott három faktort a későbbiekben, a Big5-ban validáltak közül. Ezeket a Lumina Spark a következő módon nevezi meg - Introverzió/Extraverzió, Emberközpontú/Eredményorientált és Távlatokban gondolkodó/Realista.
Origins of the Big 5
1936-ban Allport és Odbert több, mint 4500 szóból álló forrást hoztak létre, hogy megpróbálják megtalálni a személyiség alapvető összetevőit. Az 1940-es években Raymond Cattell folytatta ezt a folyamatot, és arra a következtetésre jutott, hogy 16 tényező határozza meg személyiséget. Fiske (1949) ezt később megcáfolta és hibákat talált Cattell elemzésében. Fiske arra a következtetésre jutott, hogy az emberi személyiség eltéréseit öt tényező befolyásolhatja, bár Eysenck három tényezőt, Ashton pedig hatot javasolt.

Azonban az 1950-es évekig tartott, amikor Tupes és Christal tovább folytatta ezt a munkát és megszületett a Big5 modell első hivatalos verziója. Munkájukat Norman 1963-ban replikálta, és a Big5 modell elkezdte lassú menetelését, hogy a kutatók személyiségének elfogadott rendszertana legyen.
The Psychometrics Barren Years
Az 1960-as és 1970-es évek nem voltak nagyszerű időszakok a személyiségkutatás számára, mivel a behavioristák és más akadémikusok elutasították a személyiségelméletet (lásd Mischel 1968-as kritikája a vonáselmélet ellen). Az üzleti világra azonban Mischel fenntartásai kevéssé hatottak és a szakemberek tovább haladtak, gyakran a népszerű Jungi megközelítés használatával. Az üzletet mindig jobban érdekelte, hogy „mi működik”, mint a legjobb tudományos megközelítés követése!

Myers és Briggs felhasználta Jung három faktoros modelljét és egy továbbival egészítette ki, ezzel lefedve négyet a Big5-ból. Külön-külön Digman és DeYoung is talált két magasabb rendűnek ítélt faktort, amelyek a Big5 modellt két tartományba egyszerűsítették. Még ellentmondásosabb módon, Musek összegyúrta mind az öt faktort egy általános személyiség tényezőbe. Az akadémikusan érdekes "Big One" kevés gyakorlati alkalmazásra talált. Mindezek a kutatások azt sugallják, hogy a személyiségkutatás javára fordult az akadémiai hullámvölgy, ami megdöntötte Mischel 1960-as évekbeli meddő aggodalmait.
The development of Lumina Learning
Az 1980-as és 1990-es években a Big5 a tudósok választott elmélete volt, Costa és McCrae modelljével (1992) az élen. Costa és McCrae az akadémiai kutatások alapvető sztenderdjét állították fel a Big5 használatával. A Lumina Sparkot úgy tervezték, hogy integrálja a Big5 és Jungi modellek által azonosított legjobb és leggyakorlatiasabb részeket azért, hogy a szervezetek ezeket fel tudják használni a kiválasztási és fejlesztési folyamataikban.

Lumina Spark főleg arra törekszik, hogy megtartsa a Jungi megközelítés által megalapozott előnyöket mindegyik polaritás mindkét végének egyenértékű értékelésekor anélkül, hogy a tipizáláshoz folyamodna („ne öntsük ki a fürdővízzel együtt a gyereket”). A Lumina Sparkot a Big5 empirikus kutatások alapján fejlesztették ki, mégis hasznos Jungi tükröt nyújt, amellyel megértheti személyiségét. 2009-ben a Lumina Spark modellt a forradalmian új Lumina Learning felhőalapú platformba építették be, így az innovatív digitális megoldások elérhetők az ügyfelek számára az egész világon.
Don't force the choice

Ne erőszakold ki a választást

A Lumina Spark kérdőívének egyik egyedülálló jellemzője, hogy az egyes polaritások mindkét végét külön-külön méri. Ezzel ellentétben a legtöbb Jungi alapú eszköz olyan kérdéseket tesz fel, mint például: "Jobban szeretsz elmenni egy buliba, vagy otthon maradsz könyvet olvasni?" Ez a „kényszerített választás” azt jelenti, hogy az illetőnek meg kell határoznia, hogy extravertált (egy partizó) vagy introvertált (könyvet olvasó). Ez a kényszerített választás, valójában hamis választás.

A polaritás mindkét végén, minden egyes elképzelést külön kérdésben értékelünk. Így dönthetnek úgy, hogy kijelentik, szeretnek buliba járni és ugyanígy otthon maradni és olvasni (vagy egyik sem). Ezt egy ötpontos Likert-skála alkalmazásával érhető el. Ezzel pedig a kérdőív kitöltőinek több válasz áll a rendelkezésére, így pontosabban tudják kifejezni a nézeteiket.
All of your personality

Az összes személyiség egyidőben

Amikor szervezetekben dolgozunk, hogy segítsük az emberek fejlődését, számos kutatás bizonyítja, hogy az ellentétek fejlesztésével és integrálásával lehet a legnagyobb eredményeket elérni. A Lumina Learning például segít az egyéneknek abban, hogyan meglássák, hogyan tudják ötvözni személyes, emberi képességeiket az eredmények iránti törekvésükkel.

A 3 személyiség perszóna mérésével (Alapvető, Mindennapos és Túlterhelt), a Lumina Learning egyetlen portrét készít, amely feltárja teljes személyiségét és így nincs szükség további tesztek, vagy modellek használatára.

Ahelyett, hogy az ellentétek egyik végét mérné a mindennapos módban és a másik végét túlterhelt módban (személyiség egy része, ill. az időbeliség egy része), a Lumina Learning mindhárom személyiség perszónát a polaritás mindkét végén képes vizsgálni. A teljes személyisége, mindenkor.

Globális hálózat megtekintése

A Lumina Learning világszerte több mint 40 országban működő, képzett szakemberek és szakemberek globális hálózata.

A Jungi, Big5 & Lumina faktorok összehasonlítása

Jung / 4 mértékegység Big 5 / 5 mértékegység Lumina Spark / 10 mértékegység
Introvertált VAGY Extrovertált / I vagy E Extraverzió / E+ - E- Extraverzió E+ / Introverzió E-
Érzés VAGY Gondolkodás / É vagy G Barátságosság / B+ - B- Emberközpontú B+ / Eredményorientált B-
Intuíció VAGY Érzékelés / I vagy É Nyitottság / Ny+ - Ny- Távlatokban Gondolkodó Ny+ / Realista Ny-
Ítélkezés VAGY Észlelés / I vagy É Lelkiismeretesség / L+ - L- Szabálykövető L+ / Ösztönös L-
Tipikusan nem mért Érzelmi stabilitás / É+ - É- Kockázat reaktor É+ / Jutalom reaktor É-

Jung vs. Lumina Spark hipotézisek

A bal oldali oszlop mutatja a Jungi feltevéseket, amelyeket jó néhány évtizeden keresztül használtak. Az összehasonlító Big5 és Lumina Spark állítások a jobb oldali oszlopban vannak felvázolva.
Jungi hipotézis Lumina Spark / Big5 legutóbbi gyakorlati kutatások
Összesen négy tényező használható a személyiség meghatározására. Ez a négy tényező „bimodális”, és az egyénnek a polaritás egyik végében kell lennie, azaz az egyénnek introvertnak vagy extravertnek kell lennie (és nem lehet mindkettő). Összesen öt tényezőre van szükség a személyiség meghatározásához (nem négy). Ez az öt tényező nem „bimodális”, hanem „normális” eloszlást alkot. Ezen túlmenően a modern kutatások, mint például Tett „tulajdonság-aktiválási elmélete”, azt sugallják, hogy az egyénnek ellentmondó tulajdonságai lehetnek különböző kontextusokban, és megcáfolhatják a gépelés túl egyszerűségét. A Lumina Spark feltételezi, hogy az egyén különféle helyzetekben introvertált és extravertált is.
Mind a négy tényezőnek két végpontja van.

Néhány személy esetében ez a hozzárendelés félreérthetetlen és erőteljesen kapcsolódik egy polaritáshoz. Mindazonáltal egyes emberek esetében a pontszámuk közelebb lehet a középponthoz, és a típusuk olvasása kevésbé világos.

A hozzárendelés után azonban minden személyt egy négyzetbe lehet helyezni a 4x4 mátrixon belül, amely 16 személyiségtípust tartalmaz.
Az öt alkotóelem mindegyikében további faktorok találhatók, amelyek a Lumina Learning jellemvonás néven határoz meg. Az egyének bárhol lehetnek a kontinuumon, így a Jung által leírt típus fogalma empírikusan nem igazolható.

Egy önkényes típus felosztás erőltetése a természetes eloszlású faktorok közepén azzal az akaratlan következményekkel jár, hogy sérül a teszt/ellenőrzés megbízhatósága a 16 típus esetében. Egyszerűen fogalmazva, pszichometriai szempontból nem rokonszenves az egyén számára, hogy csak egy kérdésre válaszol másként és máris egy eltérő típusban találja magát.
A négy funkció közül - érzékelés, intuíció, gondolkodás és érzés - közül a domináns nem a legmagasabb pontszám alapján kerül meghatározásra, hanem a további ítélkező és észlelő tényezőkön alapuló számítással.

Továbbá, az ítélkező és észlelő faktorok meghatározzák az egyén nyolc, Jungi attitűd működésének sorrendjét (jóllehet ez a fajta sorba rendezés kevés tapasztalati háttértámogatással rendelkezik)
Az öt tényező relatív intenzitásának meghatározásához nem szükséges a bíráló és az észlelő pontszámok alapján történő számítás. Ehelyett az egyszerűbb megközelítés azt sugallja, hogy az egyénnek milyen tényezőre van szüksége a tényezőre, és a pontszáma erőssége határozza meg.

Ezen felül pedig ahelyett, hogy nem támogatott feltételezésekbe bocsátkoznánk a különböző jellemvonások használatának rangsorolásában, a Lumina Spark esetében minden egyes jellemvonás erőssége közvetlenül mérésre kerül minden személyiség vonatkozásában. Ugyanúgy normázásra is kerülnek, így nincs szükség semmilyen bonyolult feltételezésekből álló rendszer kidolgozására és használatára.
moodys analytics logo
Más személyiséget mérő eszköz esetében általában kétkomponensű választás van a különböző nézőpontok között. Amit nagyon szeretek a Lumina Learning esetében, hogy képes felvázolni az emberekben meglévő kettősséget. Nagyon egyszerű használni és megérteni, a szervezet számára pedig közös nyelvet alakít ki. Nagyon erőteljes eszköz, mert hatására sokkal eredményesebben lehet kapcsolatokat kialakítani és kommunikálni másokkal.

Ted Huang

Product Strategist, Moody's Analytics